top of page
CH530x1700.JPG

เครื่องจักรใหม่

เครื่องกลึง
เครื่องกระทุ้ง
เครื่องมิลลิ่ง
เครื่องจำปา
เครื่องปาด
เครื่องม้วนเหล็ก
เครื่องกลึง
เครื่องมิลลิ่ง
เครื่องจำปา
เครื่องกระทุ้ง
เครื่องปาด
เครืองม้วนเหล็ก
Slide-01.jpg
bottom of page